Ochrana osobních údajů

Shromažďování informací a jejich využití

Z tohoto webu mohou být zasílány prostřednictvím formulářů některé osobní údaje Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném znění. V takovém případě bude Majitel webu s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

Zpracování osobních údajů

Majitel webu neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím stranám. Majitel webu si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu. V případě, že Uživatel chce upravit svá osobní data, které o něm Majitel webu uchovává, může jej o to písemně požádat na adrese uvedenou v kontaktech.

Odkazy na jiné weby

Na webu www.stavcami.cz mohou být umístěny i odkazy na jiné weby, nad nimiž nemá Majitel tohoto webu kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některý z takových webů, doporučujeme, aby se seznámil s jejich podmínkami o ochraně osobních údajů. Majitel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost politiku a postupy jiných společností.

Změny v politice ochrany osobních dat

Majitel webu si vyhrazuje právo jakkoliv a kdykoliv měnit svoji politiku ochrany osobních dat, přičemž aktuální znění bude vždy na webu uvedeno.

Odpovědnost a právní příslušnost

Případná rizika plynoucí Uživateli z používání tohoto webu jsou zcela na Uživateli a Majitel webu za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním tohoto webu, budou projednávány místně příslušným soudem v České republice a v souladu se zákony České republiky.

V případě, že některé ustanovení je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li příslušným orgánem takovým shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu.